Demografia

Dane demograficzne dla obszaru gminy Olesno przedstawiono w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wykresy zostały opracowane w oparciu o stan na 31 grudnia każdego roku.

Gmina jest średniej wielkości, obejmuje obszar 7760 ha, zamieszkiwanych przez 7640 osób, co daje gęstość zaludnienia 98 mieszkańców na 1 km2.

Wyk. 1. Liczba ludności faktycznie zamieszkującej gminę Olesno ogółemWyk. 2. Ludność gminy Olesno według płciWyk. 3. Ogólna liczba urodzeń i zgonów w gminie OlesnoWyk. 4. Ludność gminy Olesno według wykształcenia (2002 r.)


  • Powierzchnia gminy wynosi 7760 ha (1742 miejsce w Polsce)
  • Liczba ludności 7640 osób (1143 pozycja wśród wszytkich gmin w Polsce)
  • Gęstość zaludnienia to 98 osób/km2 (wskaźnik ten plasuje gminę Olesno na 3 miejscu wśród gmin powiatu dąbrowskiego)